2017. évi adótörvény változások II. részTisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk az idei év során több időpontban elfogadott, 2017-ben életbe lépő adótörvény változásokat.
 

1. Áfa

Egyes áfakulcsok csökkenek
2017.01.01-től kedvezményes, 5%-os kulcs alá tartozik:

 • a baromfihús frissen, hűtve vagy fagyasztva,

 • a madártojás héjában, frissen,

 • tej (kivéve az anyatejet, az UHT és ESL tejet).

2017.01.01-től kedvezményes, 18%-os kulcs alá tartozik:

 • az Internet-hozzáférési szolgáltatás,

 • étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből).

Számlázási szabályok
2017.01.01-től fel kell tüntetni a vevő adószámát a számlán, ha a számla áfa tartalma a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.

Belföldi összesítő jelentés
2017.07.01-től minden olyan számlát egyedileg szerepeltetni kell az áfabevallásban, amely áfa- tartalma a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. Jelenleg az adatokat csak 1 millió Ft feletti áfatartalmú számla esetén kell jelenteni.

Számlázó szoftverek  online bekötése a NAV-hoz
A jogszabályváltozás megteremti a lehetőséget arra, hogy az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg a számlázó szoftverekkel szembeni követelményeket, illetve a kiállított számlákra vonatkozóan az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás szabályait. Ennek alapján vélelmezhető, hogy a pénztárgépek után előbb-utóbb a számlázó-szoftvereket is be kell majd kötni adóhatósághoz. (A tételes adatszolgáltatási kötelezettség a 100.000 Ft feletti áfa-tartalmú számlákról minden bizonnyal ezt készíti elő.)

Alanyi mentesség értékhatára
2017.1.1-től 8 millió forintra emelkedik az alanyi mentesség választásának felső határa, 6 millió Ft-ról. 2017-re azok választhatnak alanyi mentességek, akiknek a belföldi árbevételük 2016-ban nem érte el, ill. 2017-ben várhatóan nem fogja elérni  a 8 millió Ft-ot. Ha valaki korábban év közben a határt átlépte, a következő 2 naptári évre nem választhatta az alanyi mentességet. A 2017-re vonatkozó választásnál ez a szabály nem él.

EKAER változások
2016. október 13-tól szigorítás lépett életbe a nem kockázatos termékek szállítását illetően. Korábban azok a termékek estek EKAER bejelentés alá, amelyek szállítása 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművel történt – ezek az útdíj-köteles járművek. Októbertől azonban akkor is fenn áll az EKAER bejelentési kötelezettség, ha a szállítás 3,5 t alatti járművel történik, viszont az össztömeg meghaladja a 3,5 tonnát.

További változás, hogy az ellenőrzés akkor is bírságolhat, ha a ténylegesen szállított mennyiség alacsonyabb az EKAER-be bejelentett mennyiségnél. Ebben az esetben 40%-os bírság vethető ki a bejelentett és a valóban szállított mennyiség különbözetére.
 

2.    Társasági adó

 • A társasági adó kulcsa egységesen 9%-ra csökken.

 • 2017-től a társasági adó törvény több ponton korlátozza az adóelőnnyel járó ügyleteket:

- A költség, ráfordítás, vagy a jogügyletből adódó adóelőny nem érvényesíthető, ha a jogügylet fő célja adóelőny szerzése. A régi szabályok azokat a jogügyleteket érvénytelenítették, amelyeknek más céljuk nem volt, csak az adóelőny szerzés.
- Az adóhatóság kérheti, hogy a kedvezményezett átalakulást, eszközátruházást megalapozó valós gazdasági és kereskedelmi okokat a társaság külön igazolja.
- A valós gazdasági és kereskedelmi okok fennállásáról külön is nyilatkozni kell, ha a cég kapcsolt vállalkozással szembeni követelést kíván behajthatatlannak minősíteni adóalap-csökkentési szándékkal, vagy alkalmazni kívánja az éven túli követelés 20%-ára vonatkozó adóalap-csökkentő tételt.
 • Módosult a jogdíj fogalma, és ezzel együtt azon immateriális jószágok köre is, melyeknek az értékesítési nyeresége a NAV-hoz történő bejelentés, ill. lekötött tartalék képzése esetén mentesül a társasági adó alól.

 • A kapott jogdíjhoz kapcsolódó adóalap-kedvezmény egy speciális OECD-módszertan alapján vehető igénybe. Ha a cég a nyereségre tekintettel igénybe vette a kedvezményt, a későbbi években keletkező esetleges veszteség 50%-ával adóalapot kell növelnie.

 • Az adóalap csökkenthető:

- az adóévben juttatott mobilitási célú lakhatási támogatással;
- a munkásszállás létesítésének és üzemeltetésének költségeivel;
- a műemlék karbantartási költségével az adózás előtti eredmény 50%-áig, ill. a műemlék-felújítási költségek kétszeresével. A kedvezmények adótartalma max. 50 ill. 100 millió EUR lehet, és bizonyos feltételek esetén kapcsolt vállalkozások is érvényesíthetik;
- a kisajátítás keretében eladott ingatlan nyereségével (utóbbi már a 2016-ban kezdődött adóévben is alkalmazható);
- az ún. korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedés értékének háromszorosával (ezt még a következő három adóévben is, de évente max. 20 millió Ft-ig lehet alkalmazni). A részesedést legalább a szerzést követő 3. adóév végéig meg kell tartani, ellenkező esetben kétszeres összeggel kell adóalapot növelni. (A „korai fázisú vállalkozás” státusz feltételeiről és nyilvántartásáról külön jogszabály készül.)
 • Megszűnik a KKV-k által beruházás után érvényesíthető adóalap-csökkentés 30 millió Ft-os felső korlátja.

 • A transzferár miatti adóalap-csökkentéshez a 2018-ban kezdődő adóévtől fogva a másik fél nyilatkozata is szükséges arról, hogy figyelembe vette a korrekciót saját TAO-alapjának számításakor.

 • Adókedvezményekkel kapcsolatos változások

- A nagy összegű (3 milliárd Ft ill. kedvezményezett térségben 1 milliárd Ft) beruházásokra vonatkozó adókedvezmény feltételei enyhültek: a kedvezmény alkalmazásához a követő 4 adóévben a korábbi 150 fő helyett csak 50 fővel (kedvezményezett térségben 75 fő helyett csak 25 fővel) kell emelni az állományi létszámot, az elvárt bérköltség-növekedés pedig felére csökken.
- A KKV-k által létesített min. 500 millió Ft-os beruházásoknál is hasonló arányban csökkent az elvárt létszám- ill. bérnövekedés.
- Saját üzemeltetésű vendéglátóhelyen az igénybe vett élőzenei szolgáltatás áfa nélküli ellenértének 50%-áig adókedvezmény vehető igénybe.
A hulladék és vízközmű ágazatba tartozó gépek, berendezések értékcsökkenési kulcsai módosulnak.
 

3.    Adózás rendje

Támogató eljárás
Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítésével összefüggő kockázatok azonosítása, megállapítása, megszüntetése  érdekében kockázatelemzést végez. A  kockázatelemzés során esetlegesen feltárt kockázatok megszüntetése céljából az adóhatóságnak lehetősége van ún.  támogató eljárást indítani. Az adóhatóság a támogató eljárás keretében az adózót önellenőrzésre hívhatja fel, illetve kapcsolatfelvételt kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával. A támogató eljárásban való részvétel önkéntes, az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt szankcionálásnak nincs helye. A támogató eljárás eredménytelensége esetén az adóhatóság elrendelheti az adózó ellenőrzését.

Teljességi nyilatkozat
Magánszemély adózó bevallásainak utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés során, a NAV az ellenőrzés megindítását követő 15 napon belül felhívhatja az adózót, hogy az adóalap megállapítása szempontjából lényeges vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeire vonatkozó teljességi nyilatkozatot 15 napon belül küldje meg az állami adó- és vámhatóság részére. Az adózónak joga van a nyilatkozattételt megtagadni. Amennyiben az adózó nem vagy csupán részben tesz nyilatkozatot, az állami adó- és vámhatóság az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján folytatja tovább.

A gazdaság fehérítését célzó intézkedések

 • 2017. január 1-jétől az lehet megbízható adózó, akinek tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív, azaz a ténylegesen tevékenységet nem folytató társaságok nem lehetnek minősített adózónak a jövőben.

 • Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az a magánszemély, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető tisztségviselői tisztség gyakorlásától.

 • Kockázatos adózónak fog minősülni az az adózó, akinek a székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejelentve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

 • Változik a megbízható adózók fizetési könnyítésének értékhatára. A megbízható adózók évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést kérhetnek. Az ehhez kapcsolódó 500.000 Ft-os értékhatár 1,5 millió Ft-ra emelkedik


Online bekötött élelmiszer-automaták
Új szabályok vonatkoznak a kezelőszemélyzet nélküli élelmiszer automatákra. A berendezéseket automata felügyeleti egységgel (AFE) kell ellátni, amely önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattárolást és adatkommunikációt végez. Az AFE-ben tárolt adatokról az adózó rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére, amely adatokat az adóhatóság az e törvény szerinti adózók ellenőrzéséhez, ellenőrzésre történő kiválasztásához, törvényben meghatározott feladatai ellátásához használhat fel.
 

4.    Helyi adók

 • Az egyesületek, alapítványok, közhasznú non-profit társaságok, közszolgáltatók stb. építményadó- és telekadó mentessége csak az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett adóalanyt illeti meg, és kizárólag azon ingatlan után, amelyet létesítő okirata szerinti alap- ill. főtevékenységére használ. Erről és a mentesség egyéb feltételeinek teljesüléséről az adóév 5. hónapjának végéig írásbeli nyilatkozatot kell tenni.

 • Az iparűzési adóban az ELÁBÉ-levonási korlátot eddig a kapcsolt vállalkozások adataival összevonva kellett megállapítani. Az új szabályok szerint összevonási kötelezettség csak azoknál a kapcsolt vállalkozásoknál van, amelyek 2016 október 1-je után szétválással jöttek létre (feltehetőleg adóelkerülési céllal). Ezt a szabályt a cégek a 2016. szeptember 30-a után kezdődő adóévükben alkalmazhatják először.

 • Pontosítják a mezőgazdasági művelés alatt álló belterület fogalmát a telekadó-mentességekkel való visszaélések elkerülése érdekében.

 • Az új szabályok megteremtik az ügyfélkapun keresztül elektronikusan benyújtható helyi adó bevallások jogi kereteit.

 • A KATA alanyok február 15-ig jelenthetik be, ha nem kívánják az egyszerűsített adóalap-megállapítást választani.

 • Az ingatlanon elhelyezett reklámhordozókra az önkormányzat max. 12.000 Ft/m2 építményadót vethet ki.


5.    KATA, KIVA

KATA
A KATA-s vállalkozók bevételi értékhatára 2017-től 12 millió Ft-ra módosul (a korábbi 6 millió Ft helyett). Az adó mértéke (havi 25.000 Ft, illetve 50.000 Ft) nem változott.

KIVA
A KIVA mértéke 2017-től 16%-ról 14%-ra csökken (2018-tól 13%-ra).

A KIVA alapjának számítása jelentősen megváltozik 2017-től. Az adó alapja a személyi jellegű kifizetések és az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések, amely adóalapot az alábbi néhány nevesített tétel módosíthat:

KIVA-alap növelő tételek

 • a tőkekivonás, tőkeleszállítás összege

 • a pénztár tárgyévi növekménye, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben szereplő értékének a pénztár mentesített értékét meghaladó rész. (A pénztár mentesített értéke a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint)

 • A nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások (Tao. tv. 3. számú melléklete szerint)

 • fizetett bármely bírság, pótlék

 • kapcsolt vállalkozás javára elengedett követelés

KIVA-alap csökkentő tételek

 • tőkeemelés, tőkebevonás összege

 • kapott osztalék

 • a pénztár tárgyévi csökkenése, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben szereplő értékének a pénztár mentesített értékét meghaladó rész

Módosítani kell még az adóalapot kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek piaci ártól való eltérése esetén. (transzferár szabály)


A KIVA alanyiság  a korábbi 500 millió Ft helyett az 1 milliárd forintos bevételi értékhatár túllépésével vagy a korábbi 50 fő állományi létszám helyett a 100 fő átlépésével szűnik meg.
 

6.    Cégautó adó

 • Bővül a cégautó adó alól mentesítettek köre és nem kell adót fizetni azok után a személygépkocsik utána, amelyet:

- alapítvány/egyesület/nonprofit társaság kizárólag a súlyosan fogyatékos magánszemély(ek), vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos vagy autista magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából – az összes körülmény figyelembevételével – egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik,

- kizárólag az alapellátás keretében nyújtott (háziorvosi, fogorvosi, ügyeleti, védőnői és iskola-egészségügyi) tevékenység ellátása, illetve otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátása érdekében, valamint az egészségügyi állami szerv kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek.

 • A tartós bérlet fogalma 2017. január 1-jétől megszűnik, így a cégautóadó alanya az éven túli vagy határozatlan időre kötött bérleti szerződések esetén is a személygépkocsi tulajdonosa lesz.


7.    Egyéb változások

A reklámadó-törvény nagyon komolyan szankcionálja azokat a cégeket, amelyek nem adnak a megrendelő részére nyilatkozatot. Miután a megrendelő bejelentette ezt a körülményt az adóhatóságnak, az felhívja a cég figyelmét a mulasztásra. Amennyiben a cég a nyilatkozatot 8 napon belül nem adja ki, 500.000 Ft-os mulasztási bírságot kell fizetnie. Ismételt mulasztás esetén a bírság előbb 10 millióFt, majd rendre a korábbi bírságok háromszorosa (összesen max. 1 Mrd Ft) is lehet.
A személygépkocsik és motorkerékpárok mellett az autóbuszokra és tehergépjárművekre is lehet környezetvédelmi termékdíj-átalányt fizetni az egyedi kalkuláció helyett.
Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

ABT Treuhand csoport
 

Kardos Péter
Cseuz Ákos
partner, adótanácsadás adótanácsadó menedzser
peter.kardos@abt.hu akos.cseuz@abt.hu


A fenti összefoglaló tájékoztatás és figyelemfelhívás céljából készült. Bármilyen ebből következő döntés előtt javasoljuk, hogy konzultáljon szakértőinkkel.

Az ABT Treuhand Csoport 2005 óta a NEXIA International tagja. A Nexia International a világ több mint 100 országában működő mintegy 320 független adótanácsadó és könyvvizsgáló cég szaktudását és tapasztalatát egyesítő, 1971 óta létező hálózat. www.nexia.com


 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Tagságaink

PLOGO PLOGO PLOGO PLOGO PLOGO PLOGO

Kapcsolat

Nemzetközi kapcsolataink

Nemzetközi kapcsolataink

ABT Treuhand

ABT Treuhandgesellschaft AG

ABACOR Revisions AG

www.abt.ch

NEXIA

NEXIA International

www.nexia.com

Copyright 2017 ABT. All Rights Reserved. | Adatvédelmi nyilatkozat | Cookie ("süti") szabályzat | Gyakornok | Web: Collective Media