Adatvédelmi nyilatkozat

A

1. Általános tudnivalók

Az ABT tiszteletben tartja a honlapját felkereső személyek („látogató”) személyesadatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy azABT milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az ABT nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

2. Fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során az ABT szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az ABT honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Amennyiben az ABT az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben a látogató személyes adatokat bocsát az ABT rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a látogató hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább a látogató adatait a hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.Az ilyen adattovábbításból, illetve az ebből származó következmények miatt az ABT nem tehető felelőssé.

ABT az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adat továbbításának időpontját, annak jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok fajtájának meghatározását, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így a látogató bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

4. A kezelt adatok köre

A látogató a honlap használatával hozzájárul az alábbi pontban foglalt személyes adatainak kezeléséhez.
Online hírlevelek: Az ABT online hírlevél-szolgáltatás nyújtásával kívánja biztosítani, hogy az egyes látogatók egyéni igényeikre szabott tájékoztatást kaphassanak. A hírlevelekre való feliratkozás kötelező feltétele a látogató e-mail címének,  felhasználói nevének, a cége nevének, beosztásának, valamint telefonszámának megadása. A látogató ezenkívül az egyes hírlevelek vonatkozásában választása szerint, önkéntes jelleggel további adatokat is jogosult megadni, az egyes hírlevelek jellegétől függően, ezen adatok megadása azonban nem feltétele a hírlevelekre történő feliratkozásnak.

A honlap megtekintése során a látogató személyes adatokat ad át az ABT-nek. A honlapon eltöltött idő alatt automatikusan – technikai adatként – rögzítésre kerül az ABT számítógépes rendszerében a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a megtekintett oldalak, illetve a felhasználó számítógépének beállításától függően – az általa használt böngészőprogram, internetprotokoll-cím és domain név. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, melyeket az ABT kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében használ fel.

A megadott adatok valóságáért kizárólag az azokat megadó személy felel, azokat az ABT nem ellenőrzi.
A fenti adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg.

5. Biztonság

Az ABT a látogató által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Az ABT azon szerződéses partnerei, akik az ABT részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – a látogató hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek a látogató adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

6. Az adatkezelés jogalapja

A látogató – fentiek szerinti – önkéntes adatszolgáltatása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

7. Az adatkezelés célja, terjedelme

Az adatkezelés célja a honlap működtetése, valamint, hogy az ABT hasznos információkat biztosítson a látogató részére.Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az ezen elveknek megfelelő adatkezelés során keletkező információkat az ABT szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a regisztrált felhasználó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

ABT nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja harmadik személyek rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó adatokat, és nem vállal kiküldést harmadik személyek számára vagy nevében.A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az ABT munkatársai és rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az ABT a látogató által megadott személyes adatokat – előzetes hozzájárulás hiányában – nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

8. Az adatkezelés időtartama

A honlapon tett látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.Az ABT a hírlevél szolgáltatással összefüggő látogatói adatokat addig kezeli, ameddig a látogató igénybe veszi az adott hírlevél szolgáltatást. Amennyiben a látogató az egyes hírlevelekben feltüntetett módon leiratkozik a hírlevelekről, az ABT a látogató adatait a leiratkozást követően nem kezeli tovább.

Jogellenes vagy megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a felhasználó által elkövetett jogellenes cselekmény esetén az ABT jogosult a felhasználó regisztrációját megszüntetni, adatait törölni.

9. Személyes adatok módosítása és törlése

A rögzített adatokat az ABT törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A látogató jogosult arra, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában vagy e-mailben (abt@abt.hu).

10. A látogató jogai, jogorvoslat

A látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
A Felhasználó kérelmére az ABT a kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tájékoztatást ad

  • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az ABT nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az ABT vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha

  • az adatkezelést törvény rendelte el; xa személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az ABT - az adatkezelés azonnali felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A látogató az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben a látogató a jogainak megsértését észleli, úgy  bírósághoz fordulhat. Amennyiben a látogató az ABT-nek a látogató tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül a látogató ugyancsak bírósághoz fordulhat.

11. Az adatkezelésért felelős: ABT Hungária Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/A)

12. Irányadó jog

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

13. Vegyes rendelkezések

ABT fenntartja a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásához való jogát, különösen akkor, ha azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások köre bővül. Mindez nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására vonatkozó tájékoztatást a honlapján – legalább 15 nappal korábban – közzéteszi.Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon.

A tárhely szolgáltató adatai:név: MediaCenter Hungary Kft.
székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
weblap: www.mediacenter.hu

Jelen nyilatkozat 2016. január 1-jén lép hatályba.